Szkolenia BHP Wrocław

Kompleksowa obsługa firm

BEZPIECZNA PRACA BHP
Ryszard Kiczek
ul. Drukarska 14a/1
53-312 Wrocław

Telefon główny: (0) 502-407-061

biuro@bezpiecznapracabhp.pl
Ryszard Kiczek 502-407-061
Dorota Kiczek 512-265-710

Szkolenia BHP Wrocław

1. Co to są szkolenia BHP?

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny pracy (szkolenia BHP) od dawna odgrywały znaczną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Nie tylko ze względu na dbałość o pracowników, co oczywiście powinno być priorytetem w każdym liczącym się przedsiębiorstwie, ale również na podnoszeniu ich kwalifikacji. To w efekcie pociąga za sobą większą świadomość pracowniczą, i przywiązanie do miejsca pracy.

Szkolenia mają na celu zapoznać pracowników z ogólnymi zasadami i przepisami z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (szkolenia BHP), głównie o oparciu o Kodeks Pracy.

Ponadto, lwią częścią szkoleń stanowią zagadnienia dotyczące wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, czy choćby ochrony przed zagrożeniami, jakie czyhać mogą na pracownika zatrudnionego na danym stanowisku.

Ostatnim choć chyba najważniejszym tematem poruszanym podczas szkoleń BHP we Wrocławiu jest pierwsza pomoc w sytuacjach zagrożenia. Niejednokrotnie stajemy w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia, i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jak mamy się zachować.

2. Kiedy trzeba przeprowadzić pracownikowi szkolenie BHP?

Każdy nowo przyjęty pracownik nie tylko z Wrocławia musi odbyć szkolenie z zakresu BHP, jeszcze przed dopuszczeniem do pracy. Mowa tutaj o szkoleniu BHP wstępnym.

Szkolenie BHP dzieli się na instruktaż ogólny, który przeprowadza pracownik służby BHP, przed dopuszczeniem do pracy. Szkolenie BHP trwać powinno minimum 3 godziny.

Część instruktażu stanowiskowego różni się w zależności od zajmowanego stanowiska pracy.

I tak część przeznaczona dla pracowników administracyjno-biurowych trwać powinna minimum 2 godziny, zaś dla pracowników zajmujących stanowiska robotnicze minimum 8 godzin. Część stanowiskową szkolenia wstępnego przeprowadzić powinien kierownik przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

3. Kiedy należy przeprowadzić pracownikowi szkolenie okresowe BHP?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzanie szkolenia okresowego szkolenia BHP. Podlegają mu wszyscy pracownicy, zaś okres w którym należy je wykonać, podyktowany jest stanowiskiem pracy.

Pierwsze szkolenie BHP Wrocław okresowe:

 • Pierwsze szkolenie BHP okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i pracodawców przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach,
 • Natomiast pierwsze szkolenie BHP osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Kolejne szkolenia BHP Wrocław okresowe:

 • Wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych muszą odbyć szkolenie BHP okresowe w formie instruktażu , nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.
 • Szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

BHP - Szkolenia BHP we Wrocławiu


 

W naszej ofercie znajduje się szereg kompleksowych usług z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, między innymi:

 • Szkolenia wstępne w formie instruktażu ogólnego, które musi odbyć każda osoba rozpoczynająca pracę.
 • Wsparcie pracodawców, lub innych osób kierujących pracownikami, doświadczeniem i wiedzą w zakresie prowadzenia instruktaży stanowiskowych - na których spoczywa obowiązek przeprowadzania tych szkoleń.
 • Szkolenia BHP okresowe dla wszystkich grup zawodowych w tym:
 • Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami;
 • Dla pracowników administracyjno - biurowych;
 • Dla pracowników na stanowiskach robotniczych;
 • Dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno - technicznych.
 • Opracowywanie dokumentacji ocena ryzyka zawodowego - dla wszystkich stanowisk pracy.
 • Opracowywanie dokumentacji powypadkowych.
 • Opracowywanie instrukcji BHP.

Szkolenia BHP Wrocław:

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) są niezwykle ważne i powinny zapewniać uczestnikom:

 • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi;
 • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) są prowadzone jako szkolenie BHP wstępne i szkolenie BHP okresowe.

Szkolenie BHP wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu i obejmuje:

 • szkolenie BHP wstępne ogólne (instruktaż ogólny) –organizuje się dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp , lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.
 • szkolenie BHP wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) - przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie BHP okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie BHP okresowe odbywają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
 • pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.